دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
خانم خزائی9540خدمات کامپیوتردانشکده علوم زیستی
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم صبوری9600مدیر پژوهشدانشکده علوم زیستی
خانم ایلانلو9700مسئول امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم فیضی9701کارشناس امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر اخوان سپهی9800رئیس دانشکدهدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم دکتر شریف نیا9803معاون آموزشی و پژوهشیدانشکده علوم زیستی
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 591 مورد.