دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بنیادی9540کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم صبوری9600مدیر پژوهشدانشکده علوم زیستی
خانم ایلانلو9700مسئول امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر اخوان سپهی9800رئیس دانشکدهدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم دکتر شریف نیا9803معاون آموزشی و پژوهشیدانشکده علوم زیستی
خانم ادیب زاده77317841معاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
نمایش 581 تا 589 مورد از کل 589 مورد.