دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آذرکیانی1210کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای اشرفی مهابادی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دشتی پور1230رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی
خانم رحیمی جعفری1232کارشناس امتحاناتمعاونت آموزشی
آقای سلیمان پور1234کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم حاج محمدی1240رییس اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
خانم طباطبایی1242کارشناس امور آموزشی اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
آقای فقیه عبداللهی1243کارشناس امور آموزشی اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
آقای مظاهری نژاد1250رییس اداره خدمات آموزشیمعاونت آموزشی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 590 مورد.