دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سانترال مرکزی1000-1009
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 587 مورد.