دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای عبدی3200اتاق اساتیددانشکده علوم انسانی
خانم حبیبی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای محمدی طامه9201اتاق اساتیددانشکده علوم زیستی
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتید متصدی امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
انتظامات برادران2806انتظامات برادراندانشکده مدیریت
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده علوم انسانی
حفاظت فیزیکی4806انتظامات برادراندانشکده فنی و مهندسی
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 591 مورد.