دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حفاظت فیزیکی4806انتظامات برادراندانشکده فنی و مهندسی
انتظامات خواهران2805انتظامات خواهراندانشکده مدیریت
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
حفاظت فیزیکی4805انتظامات خواهراندانشکده فنی و مهندسی
خانم احدی6703اپراتوردانشکده شیمی
خانم قزل1816بایگانی کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
بسیج2505برادراندانشکده مدیریت
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
بسیج اساتید1575بسیج اساتیدریاست
بسیج دانشجوئی1573بسیج دانشجوئی برادرانمعاونت دانشجوئی
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 586 مورد.