دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم فیضی-کارشناس امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای حسینی نصب1553کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم شاکر1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1583کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم انسانی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم سرابی اینانلو6704کارشناس امور فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
خانم زمان5702کارشناس امور فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 511 تا 520 مورد از کل 590 مورد.