دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
-1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم اسدی راد7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم توحیدی منفردکارشناس دانش آموختگانمعاونت آموزش
خانم نیافر1593کارشناس دانشجویی فرهنگیدانشکده علوم پایه
آقای شیرین پور4102کارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
نمایش 531 تا 540 مورد از کل 590 مورد.