دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نوری1392کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم آریانپور1393کارشناس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
خانم احمدی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم سرخه1352کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای علیرضا جعفری2601کارشناس سایت اینترنتدانشکده مدیریت
آقای حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 541 تا 550 مورد از کل 590 مورد.