دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
آقای علی رحم نظری1708کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم محمودی زرندی1295کارگزین هئات علمیمعاونت آموزش
خانم کریمی1291کارگزین هئات علمیمعاونت پژوهش
خانم رهبر1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
صادقی ویشکایی1293کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
آقای شعبانی1294کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
آقای صادق ویشکائیکارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم دکتر متین1180کمیته برنامه علمی- مستقردر دانشگاه فنی مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده فنیمعاونت پژوهش
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 591 مورد.