دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
بسیج2506خواهراندانشکده مدیریت
خانم گروسی4101دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
آقای نوایی2101دبیرخانهدانشکده مدیریت
آقای محبی6101دبیرخانهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای محرری9101دبیرخانهدانشکده علوم زیستی
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
آقای دکتر میرزایی3319دفاع مقدسدانشکده علوم انسانی
آقای منیری1146دفتر حفاظت فیزیکیریاست
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 586 مورد.