دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سانترال مرکزی1000-1009
خانم معین1459پیمانکار
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای چوبداری6619کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم قلی پور6643کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمعآزمایشگاه مرکزی واحد
آقای موسوی1592کارشناساداره قرآن و عترت
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 587 مورد.