دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای میری6625کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای هادیان6626کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم نرگس حبیبی-کارشناس آموزشدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم تابش6550کارشناس امور آموزش و مسئول برنامه ریزیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم دکتر صابر تهرانی6300مدیرگروه شیمی در تمامی مقاطع تحصیلیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم دکتر صابر تهرانی6301مدیرگروه شیمی در تمامی مقاطع تحصیلیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم دکتر ملک زاده6302مدیر گروه شیمی محضدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکترمرتضوی نیک6303مدیر گروه فناوریدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای معتمدی6100رییس اداره پشتیبانیدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه ط 26102طبقه دومدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 141 تا 150 مورد از کل 590 مورد.