دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دژیار8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات
خانم فرخی8303کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
خانم نیکو5600مسئول امور پزوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 591 مورد.