دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای ظریف خادم1700رئیس اداره دبیرخانه و بایگانیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای هاشمی1440مدیر کل امور عمومی و پشتیبانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم سرخه1391حسابدار اداره حسابداریمعاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
آقای نوروزی مقدم1562متصدی امور دفتری و بایگانیمعاونت دانشجوئی
خانم سلیمانیان1522کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجوئی
بسیج دانشجوئی1573بسیج دانشجوئی برادرانمعاونت دانشجوئی
نمایش 491 تا 500 مورد از کل 587 مورد.