دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
آقای دکتر ملماسی1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای سمیع2603متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم دکتر غزازانی1634رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640رئیس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
نمایش 541 تا 550 مورد از کل 586 مورد.