دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
-1672کارشناس نرم افزارمعاونت پژوهش
خانم فتحی حاجی آقا-کارشناس پژوهشمعاونت پژوهش
-1601مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای یزدان مهر1630مسئول کار آفرینیمعاونت پژوهش
آقای دکتر افتخاری1642شرکت فارمد لوتوسمعاونت پژوهش
خانم کریمی1291کارگزین هئات علمیمعاونت پژوهش
خانم تهمتن کاوکانی1621مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
دکتر محمودی فر1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش و فناوری
خانم محتشم نیا1635کارشناس نشریاتمعاونت پژوهش و فناوری
نمایش 561 تا 570 مورد از کل 587 مورد.