دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر اسماعیلی1603مدیرکل توسعه فناوری وارتباط با صنعتمعاونت پژوهشی
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
خانم روشن دل6649کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم سراج6612کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6628 6631مسئول انبار موارد شیمیاییپژوهشگاه مرکزی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای مسعودی6634کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم یداللهی6635کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم ایلخانی6639کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
نمایش 571 تا 580 مورد از کل 587 مورد.