اخبار

معرفی سرپرستان حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دانشکده مدیریت واحد تهران شمال

معرفی سرپرستان حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دانشکده مدیریت واحد تهران شمال

با حضور رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه واحد تهران‌شمال سرپرستان حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دانشکده مدیریت واحد تهران شمال معرفی شدند. دکتر سعید ملماسی به عنوان سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد و دکتر وحید برادران به عنوان سرپرست دانشکده مدیریت واحد تهران شمال معرفی شدند.

ادامه مطلب