اطلاعیه ها - آرشیو

دکتر میرزاده:‌ روابط عمومی واحدها مسئول تبیین برنامه‌ها و معرفی دستاورد و انعکاس نظرات مخاطبان به مسئولانند/ خرداد ماه امام (ره) است

دکتر میرزاده:‌ روابط عمومی واحدها مسئول تبیین برنامه‌ها و معرفی دستاورد و انعکاس نظرات مخاطبان به مسئولانند/ خرداد ماه امام (ره) است

دکتر میرزاده:‌ روابط عمومی واحدها مسئول تبیین برنامه‌ها و معرفی دستاورد و انعکاس نظرات مخاطبان به مسئولانند/ خرداد ماه امام (ره) است

ادامه مطلب