اطلاعیه های امتحانات آنلاین

نحوه ایجاد و شرکت در آزمون در سامانه دان برای اساتید  و دانشجویان و دریافت پاسخ نامه امتحانات دانشجویان ویژه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نحوه ایجاد و شرکت در آزمون در سامانه دان برای اساتید و دانشجویان و دریافت پاسخ نامه امتحانات دانشجویان ویژه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نحوه ایجاد و شرکت در آزمون در سامانه دان برای اساتید و دانشجویان و دریافت پاسخ نامه امتحانات دانشجویان ویژه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ادامه مطلب