اطلاعیه های امتحانات آنلاین

اطلاعیه شماره ۳

دانشجویان مشمول دارای معافیت تحصیلی نظام وظیفه که دسترسی به چاپ کارت ورود به جلسه امتحان را ندارند

ادامه مطلب