انجمن های علمی-ادبی و هنری

تعداد بازدید:۱۲۷۹۵

یکی از اهداف بخش پژوهشی دانشگاه ساماندهی دانشجویان پژوهشگر در غالب تشکل های پژوهشی، به خصوص انجمن های علمی است.

منظور از انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجمنی است علمی، تخصصی، پژوهشی، فرهنگی و غیر سیاسی که زیر نظر کمیسیون

مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف فراهم آمدن زمینه ای مناسب، برای رشد استعدادهای دانشجویان در

رشته های تحصیلی مرتبط، تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء انجمن، ایجاد ارتباط مستقل و مستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن،

به هنگام کردن دانش اعضاء و رفع نیاز های علمی و تخصصی اعضاء، انتشار نشریات برابر مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و قوانین کشور و... در

سال ۱۳۸۰ شکل گرفت و آغاز به کار کرد. تاکنون ۲۹ انجمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مجوزتاسیس و فعالیت دریافت نموده اند،

در همین راستا تلاش ما برای تشویق و ترغیب دانشجویان برای فعالیت بیشتر در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی در آینده ادامه دارد.

اساسنامه انجمن

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۵