آدرس و نقشه دانشکده فنی و مهندسی

آدرس  :  تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

شماره تماس: ۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷