پایگاه نشریات علمی-پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۸۷۳

 

دریافت فایل راهنمای سامانه نشریات واحد

 

فصلنامه فیزیک اتمی و مولکولی

 

 

 

نام دانشکده: علوم پایه

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

مدیر مسئول: دکتر حسن فرخ پیام

سردبیر: دکتر رسول ملک فر

مدیر داخلی: دکتر لاله فرهنگ متین

 

فصلنامه دانش شناسی

 

 

نام دانشکده: علوم انسانی

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

مدیر مسئول: دکتر زهره میرحسینی

سردبیر: دکتر زهرا اباذری

مدیر داخلی: دکتر مهدیه عسکری سرکله

 

فصلنامه پژوهش های نوین در زمین لرزه

 

 

 

نام دانشکده: علوم پایه
رتبه علمی: علمی - پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر بهرام عکاشه
سردبیر: دکتر بهرام عکاشه

مدیر داخلی: پیمان صمدی

 

 

 

فصلنامه نامه الهیات

 

 

 

نام دانشکده: الهیات
رتبه علمی: علمی- پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی آریا
سردبیر: آیت ا..دکتر

سیدمحمدموسوی بجنوردی
مدیر داخلی: انسیه فلسفی

 
 

 

فصلنامه پژوهش های علوم و فنون دریایی

 

 

نام دانشکده: علوم و فنون دریایی
رتبه علمی: علمی - پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر پریسا نجات خواه معنوی
سردبیر: دکتر محمد مهدوی
مدیر داخلی: افتخار شیروانی مهدوی

 

نشریه پژوهش های کاربردی در

شیمی

 

نام دانشکده: شیمی
رتبه علمی: علمی - پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا

آقابزرگ
سردبیر: دکتر سعید تقوایی
مدیر داخلی: دکتر فرشته مطیعی

 

 

 

مجله تخصصی شیمی تجزیه ایران

 

نام دانشکده: شیمی
مدیر مسئول: دکتر امیر عبدا.. مهرداد شریف
سردبیر: دکتر حسین غفوریان
مدیر داخلی: محمد رضا کاشفی الاصل

 

فصلنامه زیست شناسی تکوینی

نام دانشکده: علوم زیستی
مدیر مسئول: دکتر صدیقه اربابیان
سردبیر: دکتر احمد مجد
مدیر داخلی: دکتر گلناز تجدد

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸