ارتباط با اداره امور بین الملل

 

Sb.iau2015@gmail.com

rafatjoo@iau-tnb.ac.ir

دانشگاه ازاد واحد تهران شمال ، دانشکده مدیریت و زبانهای خارجی ، طبقه پنجم ، حوزه ریاست ، اداره امور بین الملل . داخلی 1104