ارتباط با اداره امور بین الملل

تعداد بازدید:۲۱۲۸
پست الکترونیکی دانشگاهی

f.rafatjoo@iau-tnb.ac.ir       

پست الکترونیکی شخصی        f_rafatjoo@yahoo.com

دانشگاه ازاد واحد تهران شمال ، دانشکده مدیریت و زبانهای خارجی ، طبقه پنجم ، حوزه ریاست ، اداره امور بین الملل . داخلی 1104 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰