ثبت نام ورودی های جدید

تعداد بازدید:۱۶۵۶۲۳

 

مراحل ثبت‌نام و انتخاب واحد

1- مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir و بارگذاری و تکمیل فرم ها طبق زمانبندی مربوطه (راهنمای شماره 1)

2- اخذ شماره دانشجویی (راهنمای شماره 2)

3- انتخاب واحد به صورت گروهی و توسط دانشکده ها صورت میگیرد.

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۹