شرکت تیمهای دانشگاهی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشور