ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت خارج از کشور