ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت داخل کشور