دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی و حق التدریس واحد در دوره های توانمند سازی