طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره ها