فرم درخواست حذف کلیه واحد های انتخابی ( ماده 38 آئین نامه آموزشی )