فرم اطلاعات اعضای کانون دانشگاهی جرعه نور - تبیین و اشاعه تفکر و فرهنگ نماز