آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه کمیته انضباطیدانشجویان
بخشنامه ساعات موظف تدریس و حضور اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیلبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه تربیت بدنیدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دومدانشجویان
بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاریبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه پوششی دانشجویانفرهنگی1
معرفی دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و فرهنگی به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوریبخشنامه ها
بخشنامه جدید انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمیبخشنامه های اعضای هیأت علمی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(3)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(4)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(5)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازاتبخشنامه های اعضای هیأت علمی
دکتری پژوهش محوربخشنامه های آموزشی
بخشنامه حجاب و عفافبخشنامه های اداری
برگزاری اجلاس برترین های صنعت itبخشنامه های پژوهش و فناوری
بخشنامه برگزاری ترم تابستان ۹۸بخشنامه های آموزشی
شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجوییبخشنامه های دانشجویی