آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجوییبخشنامه های دانشجویی
بخشنامه نقل و انتقال از بدو پذیرشبخشنامه های دانشجویی
میهمان دائم دختران به محل سکونتبخشنامه های دانشجویی
فرم های اتنخاب و معرفی دانشجویان نمونهبخشنامه های دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهبخشنامه های دانشجویی
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)بخشنامه های دانشجویی
آئین نامه کمیته انضباطیدانشجویان
بخشنامه تربیت بدنیدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دومدانشجویان
بخشنامه پوششی دانشجویانفرهنگی1
بخشنامه ساعات موظف تدریس و حضور اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیلبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاریبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه جدید انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمیبخشنامه های اعضای هیأت علمی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازاتبخشنامه های اعضای هیأت علمی
معرفی دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و فرهنگی به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوریبخشنامه ها
بخشنامه حجاب و عفافبخشنامه های اداری
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(3)بخشنامه های آموزشی