آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دومدانشجویان
آئین نامه کمیته انضباطیدانشجویان
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازاتبخشنامه های اعضای هیأت علمی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهبخشنامه های دانشجویی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(3)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(4)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(5)بخشنامه های آموزشی
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاریبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه برگزاری ترم تابستان ۹۸بخشنامه های آموزشی
بخشنامه پوششی دانشجویانفرهنگی1
بخشنامه تربیت بدنیدانشجویان
بخشنامه جدید انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمیبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه حجاب و عفافبخشنامه های اداری
بخشنامه ساعات موظف تدریس و حضور اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیلبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه نقل و انتقال از بدو پذیرشبخشنامه های دانشجویی
برگزاری اجلاس برترین های صنعت itبخشنامه های پژوهش و فناوری