آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 61 تا 80 مورد از کل 187 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پرداخت حق الزحمه هیات داورانامور پژوهشی
فرم اطلاعات اعضای کانون دانشجویی عفاف و حجابفرم های فرهنگی
فرم ارزشیابی داوری پایان نامهامور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست حذف بیش از سه درس دانشجویانیکه در امتحانات شرکت ننموده اند (ماده 35 آئین نامه آموزشی )دانشجویان کارشناسی
فرم اداره مشمولینآموزشی - دانشجویان
بخشنامه تشکیل کمیته طرح و برنامه و بودجهامور پژوهشی
فرم اصالت پایان نامهامور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه ( فرم ب )امور پژوهشی
فرم تعهدنامه رساله دکتریامور پژوهشی
فرم تعهدنامه رساله دکتری (فرم شماره 1)امور پژوهشی
فرم تعهدنامه نمره پایان نامه (فرم شماره 2)امور پژوهشی
فرم گزارش کارآموزیدانشجویان کارشناسی
فرم ثبت و توصیف پایان نامهامور پژوهشی
فرم شماره 3 ارایه مقالهامور پژوهشی
فرم صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده های تابعهامور پژوهشی
تأیید تاریخ دفاع از پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم مربوط به صدور مجوز دفاعامور پژوهشی
فرم مشخصات پایان نامهامور پژوهشی
فرم منشور اخلاق پژوهشیامور پژوهشی