آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 187 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی و جدول امتیازاتاعضای هیئت علمی
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیارتباط با صنعت
آیین نامه ارزیابی مقالات پایان نامه هاامور پژوهشی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهدانشجویی - دانشجویان
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازیارتباط با صنعت
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمیدفتر طرح و برنامه
اصالت پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه استفاده از وام ازدواج.وام دانشگاه آزاد
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)دانشجویی - دانشجویان
ایین نامه استفاده از کنفرانس های خارج از کشوردفتر طرح و برنامه
ایین نامه استفاده از منشور اخلاقیدفتر طرح و برنامه
ایین نامه اعطای پژوهانهدفتر طرح و برنامه
ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت خارج از کشوردفتر طرح و برنامه
ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت داخل کشوردفتر طرح و برنامه
ایین نامه کنفرانس های داخل کشوردفتر طرح و برنامه
بخشنامه - به روزرسانی فهرست نشریه های بی اعتبارامور پژوهشی
بخشنامه تشکیل کمیته طرح و برنامه و بودجهامور پژوهشی
بخشنامه تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره استادانامور پژوهشی
بخشنامه مربوط به تولیدات علمی دانشگاه آزاداسلامیامور پژوهشی