آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 41 تا 60 مورد از کل 187 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی و حق التدریس واحد در دوره های توانمند سازیاداری و مالی - اساتید
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه اساتیداعضای هیئت علمی
راهنمای نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلیامور پژوهشی
سند تعهد دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
سند تعهد وزارت علوموام وزارت علوم
شرایط دریافت وام دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
شرکت تیمهای دانشگاهی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشوردانشجویان کارشناسی
شرکت تیمهای دانشگاهی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشوردانشجویان تحصیلات تکمیلی
شرکت گروههای دانشجویی در مسابقات علمی-پژوهشی خارج از کشوردانشجویان کارشناسی
شرکت گروههای دانشجویی در مسابقات علمی-پژوهشی خارج از کشوردانشجویان تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (غیر پزشکی )دانشجویان تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویی - دانشجویان
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان تحصیلات تکمیلی
طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره هادانشجویان کارشناسی
طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره هادانشجویان تحصیلات تکمیلی
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فرم آزمایشگاه پراش اشعه xپژوهشی - اساتید
فرم آزمایشگاه پراش اشعه ایکسدانشجویان تحصیلات تکمیلی