آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 53 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
نمودار گردش فرآیند انجام صدور مدارک فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
روال اخذ دروس تربیت بدنی ویژهدانشجویان
روال اخذ 24 واحد درسی در نیمسال آخر تحصیلدانشجویان
روال اخذ مرخصی تحصیلیدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتریدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالیدانشجویان
روندنمای چگونگی درخواست ارتقای مرتبه علمیاعضای هیات علمی
فلوچارت معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
فلوچارت سیستم امور مالیسیستم امور مالی
فلوچارت دبیرخانه مرکزیسیستم امور مالی
فلوچارت صندوق رفاهصندوق رفاه