آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 53 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال اخذ دروس تربیت بدنی ویژهدانشجویان
روال اخذ 24 واحد درسی در نیمسال آخر تحصیلدانشجویان
روندنمای چگونگی درخواست ارتقای مرتبه علمیاعضای هیات علمی
روال اخذ مرخصی تحصیلیدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتریدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالیدانشجویان
فلوچارت معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
فلوچارت سیستم امور مالیسیستم امور مالی
فلوچارت دبیرخانه مرکزیسیستم امور مالی
فلوچارت صندوق رفاهصندوق رفاه
فلوچارت مدیریت پشتیبانیمدیریت پشتیبانی