آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 21 تا 40 مورد از کل 291 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اصالت پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه استفاده از وام ازدواج.وام دانشگاه آزاد
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)دانشجویی - دانشجویان
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)بخشنامه های دانشجویی
ایین نامه استفاده از کنفرانس های خارج از کشوردفتر طرح و برنامه
ایین نامه استفاده از منشور اخلاقیدفتر طرح و برنامه
ایین نامه اعطای پژوهانهدفتر طرح و برنامه
ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت خارج از کشوردفتر طرح و برنامه
ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت داخل کشوردفتر طرح و برنامه
ایین نامه کنفرانس های داخل کشوردفتر طرح و برنامه
بخشنامه - به روزرسانی فهرست نشریه های بی اعتبارامور پژوهشی
بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاریبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه برگزاری ترم تابستان ۹۸بخشنامه های آموزشی
بخشنامه پوششی دانشجویانفرهنگی1
بخشنامه تربیت بدنیدانشجویان
بخشنامه تشکیل کمیته طرح و برنامه و بودجهامور پژوهشی
بخشنامه تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره استادانامور پژوهشی
بخشنامه جدید انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمیبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه حجاب و عفافبخشنامه های اداری