آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 41 تا 60 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه تربیت بدنیدانشجویان
فرم درخواست معادل سازی دروس ( ماده 67 آئین نامه آموزشی )دانشجویان کارشناسی
فرم درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بانوان بارداردانشجویان کارشناسی
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان
فرم درخواست مرخصی تحصیلی (ماده 48 آئین نامه آموزشی )دانشجویان کارشناسی
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دومدانشجویان
فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل به همراه تعداد واحد گذرانده و معدل کلدانشجویان کارشناسی
بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاریبخشنامه های اعضای هیأت علمی
فرم درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان مشغول به تحصیلدانشجویان کارشناسی
فرم درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محرم از تحصیلدانشجویان کارشناسی
ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت خارج از کشوردفتر طرح و برنامه
فرم درخواست دانشجویی به ریاست -معاونت دانشکدهدانشجویان کارشناسی
ایین نامه شرکت در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت داخل کشوردفتر طرح و برنامه
فرم درخواست دانشجویی به رئیس اداره آموزش دانشکدهدانشجویان کارشناسی
ایین نامه استفاده از کنفرانس های خارج از کشوردفتر طرح و برنامه
راهنمای ارسال مدارک فارغ التحصیلی رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه ها و موسسات معتبر و رسمی خارج از کشورآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
فرم درخواست حذف کلیه واحد های انتخابی ( ماده 38 آئین نامه آموزشی )دانشجویان کارشناسی
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرم درخواست حذف کلیه واحد های انتخابی ( ماده 38 آئین نامه آموزشی )دانشجویان کارشناسی
فرم درخواست برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیقدفتر طرح و برنامه و بودجه