آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 61 تا 80 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست حذف بیش از سه درس بر اساس ماده های 31 و 32 آئین نامه آموزشیدانشجویان کارشناسی
فرم درخواست استفاده از فرصت های مطالعاتیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دریافت بخشی از هزینه های آزمایشگاهیدانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم صفر پروپزال طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
شرکت تیمهای دانشگاهی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشوردانشجویان تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی و حق التدریس واحد در دوره های توانمند سازیاداری و مالی - اساتید
شرکت گروههای دانشجویی در مسابقات علمی-پژوهشی خارج از کشوردانشجویان تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات علمی موردتایید وزارت علومدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرم درخواست دانشجویان جهت معرفی به مراکز ، دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتیدانشجویان تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات علمی دانشگاه آزاداسلامیدفتر طرح و برنامه و بودجه
درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت استفاده از دستگاه های سایر دانشکده های واحددانشجویان تحصیلات تکمیلی
نشریات معتبر در ISCدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرم مشخصات نشریات دانشجویی تحت پوشش معاونت فرهنگیفرم های فرهنگی
پیشنهاد طرح تحقیق ( پروپزال )امور پژوهشی
فرم مخصوص اعضای کانون دانشجویی قرآن پژوهان وابسته به کانون قرآن و عترتفرم های فرهنگی
فرم اختصاص کد شناساییامور پژوهشی
فرم پرداخت حق الزحمه هیات داورانامور پژوهشی
فرم اطلاعات اعضای کانون دانشجویی عفاف و حجابفرم های فرهنگی
فرم ارزشیابی داوری پایان نامهامور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشجویان تحصیلات تکمیلی