آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 61 تا 80 مورد از کل 291 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات اعضای کانون دانشجویی عفاف و حجابفرم های فرهنگی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های حضوریاعضای هیئت علمی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های مجازیاعضای هیئت علمی
فرم توصیه نامه اساتیداعضای هیئت علمی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه اساتیداعضای هیئت علمی
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی و جدول امتیازاتاعضای هیئت علمی
دستورالعمل ارسال مقالات جهت پایه تشویقیاعضای هیئت علمی
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه به دانشیاریاعضای هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیئت علمی
فرم صورت جلسه ارتقاء اعضاء هیات علمیاعضای هیئت علمی
فرم صورت جلسه اعطاء پایه تشویقی اعضاء هیات علمیاعضای هیئت علمی
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه به …اعضای هیئت علمی
نمودار فرایند ارتقاء اعضاء هیات علمیاعضای هیئت علمی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های مجازیبورسیه
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های حضوریبورسیه
فرم چک لیست مدرسین مدعوآموزشی - اساتید
فرم تسهیلات بانک ملیتسهیلات
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
نمودار گردش فرآیند انجام صدور مدارک فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
روال اخذ دروس تربیت بدنی ویژهدانشجویان