آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 61 تا 80 مورد از کل 291 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تعیین استادان متخصص جهت داوری پایان نامه هاامور پژوهشی
چارت طراحیمشاوران-طراحی
درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیپژوهشی - اساتید
درخواست برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیقپژوهشی - اساتید
درخواست جهت استفاده از دستگاه های سایر دانشکده هاآزمایشگاهها و کارگاهها
درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت استفاده از دستگاه های سایر دانشکده های واحددانشجویان تحصیلات تکمیلی
درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد-دکترا جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشکده ها ( فرم شماره 2)دانشجویان تحصیلات تکمیلی
درخواست معرفی نامه برای دوره کارآموزی/کارورزیارتباط با صنعت
دستور العمل آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانیآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
دستورالعمل ارسال مقالات جهت پایه تشویقیاعضای هیئت علمی
دستورالعمل امور کنسولی و جلوگیری از بروز مشکلات اقامتی دانشجویان خارجیآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
دستورالعمل جدید نگارش توصیه نامهآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
دکتری پژوهش محوربخشنامه های آموزشی
راهنمای ارسال مدارک فارغ التحصیلی رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه ها و موسسات معتبر و رسمی خارج از کشورآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامهآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه اساتیداعضای هیئت علمی
راهنمای گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه و بودجه
راهنمای نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلیامور پژوهشی
روال اخذ 24 واحد درسی در نیمسال آخر تحصیلدانشجویان