آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 81 تا 100 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال اخذ 24 واحد درسی در نیمسال آخر تحصیلدانشجویان
روال اخذ دروس تربیت بدنی ویژهدانشجویان
روال اخذ مرخصی تحصیلیدانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتریدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی
روندنمای چگونگی درخواست ارتقای مرتبه علمیاعضای هیات علمی
سند تعهد دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
سند تعهد وزارت علوموام وزارت علوم
شرایط دریافت وام دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
شرکت تیمهای دانشگاهی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشوردانشجویان کارشناسی
شرکت تیمهای دانشگاهی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشوردانشجویان تحصیلات تکمیلی
شرکت گروههای دانشجویی در مسابقات علمی-پژوهشی خارج از کشوردانشجویان کارشناسی