آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 101 تا 120 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم مشخصات پایان نامهامور پژوهشی
فرم منشور اخلاق پژوهشیامور پژوهشی
فرم مجوز دفاعامور پژوهشی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های حضوریاعضای هیئت علمی
فرم مشخصات رساله دکتریامور پژوهشی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های مجازیاعضای هیئت علمی
فرم تایید تاریخ دفاعامور پژوهشی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های مجازیبورسیه
آیین نامه ارزیابی مقالات پایان نامه هاامور پژوهشی
فرم ثبت نام دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی-دوره های حضوریبورسیه
بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره استادانامور پژوهشی
مراحل مقدماتی دفاع و اقدامات پس از دفاع پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مربوط به نحوه همکاری اساتید در پایان نامه هاامور پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مربوط به تولیدات علمی دانشگاه آزاداسلامیامور پژوهشی
روال اخذ 24 واحد درسی در نیمسال آخر تحصیلدانشجویان
مراحل تصویب پروپوزال تا فرآیند دفاعامور پژوهشی
فرم های دفاع ازرساله دکتریدانشجویان تحصیلات تکمیلی
تعیین استادان متخصص جهت داوری پایان نامه هاامور پژوهشی
فرمهای روز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان تحصیلات تکمیلی