آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 101 تا 120 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شرکت گروههای دانشجویی در مسابقات علمی-پژوهشی خارج از کشوردانشجویان تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (غیر پزشکی )دانشجویان تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویی - دانشجویان
شیوه نامه جذب و پذیرش دانشجویان خارجیآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
شیوه نامه نحوه توزیع اعتیار پژوهشیاداره بودجه
شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجوییبخشنامه های دانشجویی
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان تحصیلات تکمیلی
طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره هادانشجویان کارشناسی
طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره هادانشجویان تحصیلات تکمیلی
عمران-تعمیر نگهداریتعمیر نگهداری
عملکرد بودجه پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فرآیند آنالیز بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند ارزیابی و نظارتدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند امتیاز فعالیت های پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند پرداخت هزینه های پزشکیکارگزینی
فرآیند تشویق مقالاتهمایشها ، سخنرانیها و. مقالات