آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 161 تا 180 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تسهیلات بانک ملیتسهیلات
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریمقطع دکتری
فرم مشخصات دانشجویانوام وزارت علوم
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی ارشد
برگ درخواست وام شهریهوام وزارت علوم
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی
سند تعهد وزارت علوموام وزارت علوم
ایین نامه اعطای پژوهانهدفتر طرح و برنامه
مدارک مورد نیاز وام بلندمدت وزارت علوموام وزارت علوم
ایین نامه کنفرانس های داخل کشوردفتر طرح و برنامه
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
ایین نامه استفاده از منشور اخلاقیدفتر طرح و برنامه
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۹-۹۸آموزشی - دانشجویان
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
بخشنامه نظام وظیفه ناجاآموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول ۹۹-۹۸آموزشی - دانشجویان
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسیدانشجویان کارشناسی
بخشنامه مشمولین واحدآموزشی - دانشجویان