آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی و جدول امتیازاتاعضای هیئت علمی
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دومدانشجویان
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیارتباط با صنعت
آئین نامه کمیته انضباطیدانشجویان
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریمقطع دکتری
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازاتبخشنامه های اعضای هیأت علمی
آیین نامه ارزیابی مقالات پایان نامه هاامور پژوهشی
آیین نامه استاد مشاورآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهبخشنامه های دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهدانشجویی - دانشجویان
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازیارتباط با صنعت
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(3)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(4)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(5)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمیدفتر طرح و برنامه